English   |   Persian

متعهد به تحقیق و توسعه
و نوآوری مستمر در محصولات

تحقیق و توسعه

به عنوان یک شرکت بازار محور، تروایس مدیریت امور تحقیق و توسعه را امری بنیادین برای برخورداری از توانمندی های سازمانی لازم جهت تأمین احتیاجات مشتریان، که مدام به نحو مستمر در حال تغییر میباشد، میپندارد. این رویکرد در راستای اهداف تراویس به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در بازار است.

تعهد شرکت به منظور دستیابی به رضایت مندی مشتریان به نحو پایدار منعکس شده به طور محسوس در سرمایه گذاری قابل ملاحظه تراویس در حوزه تحقیق و توسعه به صورت ساختار های قوی در امکانات و تسهیلات، و همچنین نیروی انسانی مجرب و متخصص دانش محور. رهبری و مدیریت امور تحقیق و توسعه در راستای سیاستهای راهبردی تراویس در امر توسعه بازار و سبد محصولات شرکت انجام میگردد.